เปลี่ยนหน่วยบริการใกล้ที่พักอาศัยอยู่จริง เกิดสิทธิทันที เปลี่ยนได้ปีละ 4 ครั้ง

0
71

 

         สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าคนไทยทุกคน มีสิทธิรักษาพยาบาลตามกฎหมาย มีหน้าที่ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของตนเองก่อนไปใช้บริการรักษาพยายาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตนเองและเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิเข้ารับบริการได้อย่างถูกต้อง การเปลี่ยนหน่วยบริการประจำโรงพยาบาลใกล้บ้าน (ใกล้ที่ทำงานใหม่)

        โดยให้นำเอกสารแสดงการพักอาศัยจริง ติดต่อที่สถานีอนามัยหรือโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาลในพื้นที่ที่อยู่ปัจจุบันในวันและเวลาราชการ โดยมีสิทธิเปลี่ยนโรงพยบาลใกล้ที่พักอาศัยจริงได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี(รอบปีงบประมาณ นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป) โดยไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้าน มี 2 วิธีด้วยกัน

      วิธีที่ 1 ยื่นเอกสารด้วยตนเอง: เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ(โรงพยาบาลแห่งใหม่)

1)บัตประจำตัวประชาชน สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีใช้สูติบัตร(ใรับรองการเกิด)

2)หนังสือรับรองการพักอาศัยจริง(กรณีที่อยู่ไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน)

พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าตนเองนั้นอาศัยอยู่ จริง เช่น ใบเสร็จค่าน้ำ ค่ไฟ สัญญาเช่าที่พัก ฯลๆ

3)แบบคำร้องขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ(โรงพยาบาล) ขอได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลในพื้นที่ที่อยู่ใหม่ หากย้ายไปอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ติดต่อที่สำนักงานเขต

ผู้ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ สามารถเข้ารับบริการ ณ หน่วยบริการประจำแห่งใหม่สิทธิเกิดขึ้นหลังแจ้งความจำนงค์ได้ในวันเดียวกัน

        วิธีที่ 2 เปลี่ยนหน่วยบริการประจำบนโทรศัพท์มือถือ ผ่านแอพพลิเคชั่น Line ลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนแทนบุคคลอื่นได้ โดยใช้ข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง, หมายเลขโทรศัพท์ ประกอบการลงทะเบียน  หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทางสายด่วน สปสช.1330