เครือขาย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสค.ลงเยียวยาสมาชิก ช่วยบรรเทา ยุคโควิท

0
194

 

         พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ ปี 60  ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป้าหมายเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กองทุน และมีการบริหารงานที่เป็นอิสระ 

      

  อะไรบ้างคือสาเหตุของความเหลื่อมล้ำในการศึกษา  คุณภาพหรือมาตรฐานของสถานศึกษาคุณภาพหรือประสิทธิภาพของครูฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความยากจนทำให้เด็กไทยมากกว่า 5 แสนคน หลุดออกนอกระบบไปแล้ว และอีก 2 ล้านคนมีแนวโน้มไม่ได้เรียนต่อมีเยาวชนเพียง 5% จากครอบครัวยากจนกลุ่ม 20% ล่างสุดของประเทศที่มีโอกาสเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ปัญหานี้เกิดจากครอบครัวของเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสูงมากเมื่อเทียบกับรายได้ สูงกว่าครอบครัวร่ำรวยถึง 4 เท่า จากข้อมูลบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ2551-2559 

       ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ประเทศไทยเสียโอกาสทางเศรษฐกิจสูงถึง 2 แสนล้านบาทต่อปี และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา(SDG4)

   

           กสศ. มีบทบาทภารกิจในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาสนับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยแรงงานให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพื่อบรรเทาความยากจนอันเป็นรากเหง้าของปัญหาอื่นๆ ซึ่งหากแก้ไม่ได้ ปัญหานี้จะส่งทอดวนเวียนไปข้ามชั่วคน จากพ่อแม่ ส่งต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้

          มีกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงการศึกษา หรือได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพต่างกัน การทำให้เรื่องนี้สำเร็จได้เป็นรูปธรรม จึงต้องใช้นโยบายที่มุ่งสร้างความเสมอภาค โดยกสศ. เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนาตัวแบบ และองค์ความรู้ในเรื่องนี้ เพื่อหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ขยายผล อันจะนำไปสู่ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กและเยาวชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

        ครูเจี๊ยบ หรือ นส.ไพเราะ แจ่มจักษุ ผู้ที่ดูแล กลุ่มเด็กเยาวชนที่ยังด้อยโอกาสทางการศึกษาในเขตพระแดง สมุทรปราการ พร้อมจิตอาสา ได้ลงพื้นที่เพื่อให้การดูแลกลุ่มสมาชิกที่เป็นเครือข่ายที่เป็นเยาวชน กลุ่มเยาวชนที่อยู่ในการดูแลและเป็นสมาชิกเครือข่าย ทั้งยังศึกษาเล่าเรียนอยู่นอกระบบการศึกษา หรือ กศน. 

        ในช่วงยุคโควิด 19 ที่กำลังร้อนระอุ ครอบครัวของน้องๆ เหล่านี้มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะครอบครัวทำงาน หาเช้ากินค่ำเป็นส่วนใหญ่ ทางแกนนำเครือข่ายได้ลงพื้นที่ให้การเยียวยาช่วยเหลือสมาชิกด้วยการมอบสิ่งของสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งติดตามสมาชิกที่เข้ารับการอบรมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ว่างงาน ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพได้ โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งเพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนซึ่งได้มีการอบรมไปก่อนหน้านี้