กรมปศุสัตว์ตรวจเข้มแหล่งผลิต-จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ สร้างความมั่นใจผู้บริโภคเทศกาลตรุษจีน

0
55

กรมปศุสัตว์ตรวจเข้มแหล่งผลิต-จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ สร้างความมั่นใจผู้บริโภคเทศกาลตรุษจีน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ความสำคัญและดำเนินงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารมาตลอด ตั้งแต่การรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ การรับรองสถานที่รวบรวมไข่ และปัจจุบันได้ขยายงานด้านมาตรฐานสินค้าไปยังการรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ นั่นคือ โครงการปศุสัตว์ OK ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ สร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกบริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัย โดยมอบตราสัญลักษณ์ให้ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่มาจากแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรองมาตรฐาน และสามารถสอบย้อนกลับได้ ทั้งนี้ กรมมุ่งหวังให้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OKช่วยสร้างความมั่นใจในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันสินค้าปศุสัตว์ที่อยู่ในขอบข่ายรับรองคือเนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อโค และไข่สด และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ Modern trade และตลาดสด เข้าร่วมโครงการทั้งหมดมากกว่า 7,000 แห่ง อย่างไรก็ตามเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้ กรมปศุสัตว์สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของเนื้อสัตว์เป็นกรณีพิเศษ มีการตรวจสอบเนื้อสัตว์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารตกค้างต่างๆ เช่น สารเร่งเนื้อแดง (Beta-agonist) ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ นอกจากนี้ ในส่วนโรคระบาดสัตว์ที่เป็นโรคสัตว์สู่คน (Zoonosis) เช่น ไข้หวัดนก กรมปศุสัตว์ขอยืนยันว่าประเทศไทยไม่พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงในสัตว์ปีกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ซึ่งกรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญในการค้นหาและควบคุมโรค โดยมีมาตรการเข้มงวดในการเฝ้าระวังสัตว์ปีกป่วย/ตาย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าในเทศกาลตรุษจีนปี 2564 นี้ สินค้าปศุสัตว์นั้นปลอดภัย โดยผู้บริโภคควรใส่ใจเลือกสินค้าปศุสัตว์จากสถานที่จำหน่ายที่ผ่านการรับรองมาตรฐานภายใต้สัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ซึ่งผู้บริโภคตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oHKuTT7AlWHr-ay8Q67ulzprf4a3lHA6 และกรมปศุสัตว์ขอแนะนำให้ผู้บริโภคเลือกเนื้อหมู สัตว์ปีกและไข่ จากผู้จำหน่ายที่สะอาดมีการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่จำหน่ายเป็นอย่างดี และที่สำคัญต้องมีใบรับรองจากกรมปศุสัตว์ หรือให้สังเกตตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ติดอยู่ ณ สถานที่จำหน่ายทุกครั้ง

8