เปิดเวทีการมีส่วนร่วมชุมชน รับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 ก่อนเริ่มโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง กฟผ.  

0
82

 

บริษัท เอ็นไวร์ไซร์ จำกัด ร่วมกับ กฟผ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท.ไปยังโรงไฟฟ้า   บางปะกง พร้อมนำความคิดเห็นของประชาชน ไปจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ เพื่อช่วยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคตะวันออกและภาคกลาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยมีการวางมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิดอย่างเข้มงวด

​เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสุกัญญา แตงเจริญ ปลัดอาวุโสอำเภอบางปะกง รักษาการแทนนายอำเภอบางปะกง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท.ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทน เครื่องที่ 1-2 เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนมาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) โดยมีนายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าข้าม และตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงข้อมูลความเป็นมา สาระสำคัญของโครงการ ขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อนำไปปรับปรุงขอบเขตแนวทางการศึกษาให้มีความเหมาะสมครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะนำขอบเขตการศึกษาดังกล่าวไปศึกษาในรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน และนำเสนอผลการศึกษาพร้อมทั้งมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งต่อไป ซึ่งคาดว่าจะจัดให้มีขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2564 มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวน 101 คน มีผู้แสดงความคิดเห็นด้วยวาจา จำนวน 5 คน จัดขึ้น ณ อาคารนันทนาการ โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

​นางสาวสุกัญญา แตงเจริญ ปลัดอาวุโสอำเภอบางปะกง กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็น และมีความสำคัญ เพราะเป็นเวทีที่ประชาชนจะได้รับทราบข้อมูล ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชน เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่าง กฟผ. กับประชาชน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อสร้างความไว้วางใจในการดำเนินงานต่อไป เพราะทุกความคิดเห็นของชุมชนในครั้งนี้จะมีประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานพัฒนาโครงการฯ ให้เกิดการขับเคลื่อนไปอย่างเต็มที่ และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายและมีความมั่นคงในระบบไฟฟ้าในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง กล่าวว่า กฟผ.มีแผนดำเนินงานโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง ซึ่งจะวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเชื่อมต่อจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ไปยังโรงไฟฟ้า    บางปะกงทดแทน เครื่องที่ 1-2 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าบางปะกงทดแทน เครื่องที่ 1-2 ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นการเสริมความมั่นคงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศและรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

 

​นายทรงฤทธิ์ นนทนำ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไวร์ไซร์ จำกัด ได้นำเสนอข้อมูลโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท.ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยชี้แจงรายละเอียด ความเป็นมา รายละเอียดของโครงการ รวมถึงร่างขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย มีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นด้วยวาจาในเวทีดังกล่าวด้วย สำหรับข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวลของชุมชนในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ เรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน อากาศ น้ำ เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะรวบรวมทุกข้อเสนอแนะข้อห่วงกังวลของประชาชน เพื่อนำไปกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้ครอบคลุมข้อห่วงกังวลของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงต่อไป

​​ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลต่อขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการได้ที่ คุณสิรินาฏ ใจเข้ม บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ เลขที่ 7 อาคารวิชั่น บิสิเนส ปาร์ค ชั้น 3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ 0 2347 0154 โทรสาร 0 2347 0156 โดยสามารถส่งความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชนจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อไป