30 C
Samut Prakan
Friday, July 19, 2024
spot_img

ข่าวใหม่ล่าสุด

spot_img

สมุทรปราการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้ง สว.เลือกกันเองใน 20 กลุ่มอาชีพระดับจังหวัด

สมุทรปราการ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(สว.)ซึ่งเลือกกันเองใน 20 กลุ่มอาชีพที่ได้รับเลือกผ่านในระดับอำเภอมาเลือกไขว้กันเองในระดับจังหวัด 

         เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.67ที่ห้องประชุมใหญ่เทศบาลตำบลบางปู กกต.สมุทรปราการ ประกาศผู้ได้รับการเลือกตั้งกันเองมีดังนี้คือ

        1.กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงได้แก่ 1 นายภิญโญ ประกอบผล 2 พ.ต.อ.อำนาจ อินทรศวร 2.กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้แก่1.นายอนุรักษ์นิยมเวทย์ 2 พ.ต.ท. ธวัชชัย ล่ามกิจจา3.กลุ่มการศึกษาได้แก่1.นายครรชิต  ยศพรไพบูลย์ 2.นายชัยณรงค์ ชยานุกูลลิขิต 4.กลุ่มสาธารณสุขได้แก่1นายสัมพันธ์ คมฤทธิ์.2.นายอนันต์ ประพันธ์วัฒนะ 5.กลุ่มอาชีพทำนาปลูกพืชล้มลุกหรืออื่นๆ ได้แก่1.นายถนอม ยังเจริญ 2 นายวิรัช สวัสดิกุล 6.กลุ่มอาชีพทำสวนป่าไม้ปศุสัตว์ประมงหรืออื่นๆได้แก่1.นายเสน่ห์ช่วงนักธรรม 2 นายบรรเจิด อุดมสมุทรหิรัญ  7.กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงานหรืออื่นๆได้แก่ 1.นายสันติกร เปรยรัตน์ 2.นายนพดล เอี่ยมสะอาด 8.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมผังเมืองอสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานหรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกันได้แก่ 1.นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ 2.นายราศี ทองเงิน 9.กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมาย ว่าด้วยการนั้นหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันได้แก่1.นายสายัณห์ เผื่อยา 2.นายพงษ์ พัฒน์สัตยวินิจ 10.กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นๆนอกจากกิจการตามข้อ 9 ได้แก่ 1.นางอรวรรณพิพัฒน์กิจจารักษ์ 2.นางชนัฏพิมพ์  ศีลพิพัฒน์ 11.กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยวอันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรมหรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกันได้แก่ 1.นายไพศาล ชื่อธานุวงศ์ 2 น.ส. ปิยะนุชบัญชาศิริชัย 12. กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันได้แก่ 1 นางประพีร์ สรไกรกิตติกุล 2 น.ส.พรหมพรรณ  ทองมี 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรมหรืออื่นๆ ได้แก่ 1.นายฉัตรแก้ว ฮาดระวัง 2.นายสุรชัย ลาภสิทธิวงศ์ 14.กลุ่มสตรีได้แก่1.นางพานิช แต้กิจพัฒนา 2.น.ส.อรุณี ศรีโต.15 .กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอัตลักษณ์อื่นๆในทำนองเดียวกันได้แก่1.นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ 2.นายขวัญชัย บุญเพ็ชร 16 กลุ่มศิลปะวัฒนธรรม ดนตรีการแสดงและบันเทิง นักกีฬาหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันได้แก่ 1 น.ส.สวิชญา วาทะพุกกะณะ2 นายชวภณ เริงฤทธิ์ 17.กลุ่มประชาสังคมกลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์หรืออื่นๆในทำนองเดียวกันได้แก่ 1 นายธรรมจักร อุฤทธิ์ 2 นางนุชนารถ แท่นทอง กลุ่ม 18. กลุ่มสื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันได้แก่ 1 นายวชิระ เจริญสาคร 2 นายนคเรศ การศักดิ์ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันได้แก่1.นายแดนปรีชา 2 นายสรวิศิษฎ์ สิทธเศรษฐ์ 20 .กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ 1 พล.ต.อ.อิทธิพล พิริยะภิญโญ 2 นายวุฒิพงศ์ เถรว่อง

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 11 คะแนน คือ นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ

  

         สำหรับผู้ได้รับเลือกในระดับจังหวัด  ขั้นต่อไปก็คือไปเลือกตั้งกันในระดับชาติที่เมืองทองธานีในวันที่ 26 มิ.ย นี้โดยทั้ง 20 กลุ่มอาชีพจะเลือกลำดับที่ 1-10 ของแต่ละกลุ่มได้เป็น สว.ไปเลย ส่วนลำดับที่ 11 ถึง 15 จะติดในลำดับสำรองต่อไป โดย กกต.กำหนด.จะมีการประกาศผลการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.ค 67

 

เพิ่มเพื่อน Line Official

spot_img

ข่าวใหม่ล่าสุด

ข่าวเด็ด ห้ามพลาด